Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De coninc.

810 Esmoreit sone, nu laet ons gaen Ende laet ons met vrouden sijn;

Maer Afamet ende Apolijn,

Die S06 moetti nn vertien, vertien = verzaken

7 afzweren.

Ende ghelove[w] ane Marien

815 Ende ane öod den oversten vader, oversten — oppersten.

Die ons ghemaect heeft alle gader,

Ende al dat in die werelt leeft

Met sijnre const ghemaect heeft; const = kennis, wijs-

heid.

Die sonne ende die mane ende dach ende nacht 820 Heeft hi ghemaect met sijnder cracht

Ende oec hemel ende ertryc ertrtjo = aardrijk.

Ende loef ende gras in dier ghelijc; loei = loof, gebladerte.

Daer soe moetti gheloven an.

De jonghelinc.

Vader here, soe biddic hem dan,

825 Den oversten öod vanden troene, troen - hemel.

Dat hi Damiet die scoene Beware boven al dat leeft,

Want si mi op ghehouden heeft;

Daer omme eest recht, dat icse minne, e88t re°ht = ie het

' billijk.

830 Van Damast die jonghe coninghinne,

Damiet dat edel wijf.

Ay god, bewaert haer reine lijf,

Want si es noyael ende goet. noyaei - edel.

Met rechten dat icse minnen moet

813 en 823: de tweede t van moetti heeft de ongewone vorm van een 1.

814 ghelove[n]: hs. ghelove 825 men kan ook lezen van den 834 icse: men kan ook lezen ic se

Sluiten