Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS — GRONINGEN, BATAVIA W. KRAMER

LITERATUUR- EN STIJLSTUDIE.

Een oefenboek voor de hoogste klassen van scholen voor middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs. Prijs, ingenaaid f 1,70, gebonden . 3e druk f 1,90

Dat de schrijver de vele gevaren, die dergelijke experimenten op literaire arbeid in zich dragen, heeft weten te vermijden, maar integendeel de schoonheid der literaire werken te meer doet uitkomen, bewijst welk een voortreffelijk kunstzinnig taalkenner hij is. Lectuurgids.

TAALSTUDIE EN STIJLOEFENING.

Een leergang tot stijlvorming voor het gymnasiaal en middelbaar onderwijs. Drie deeltjes, ingen. a f 0,90, geb., 5e druk a f 1,10

Na twee dezer drie boekjes uit ervaring te hebben leren kennen, geef ik thans graag een oordeel er over. Een oordeel, dat niet anders dan zeer gunstig kan zijn. Aan dezen hervormer van ons stijlonderwijs is het gelukt de belangstelling van jonge mensen voor het „stijluur” weer te wekken en daardoor het onderwijs in dit zo belangrijk onderdeel van ons vak voor den leraar weer tot een genot te maken. Ook de fragmenten uit de werken onzer beste stilisten zijn met grote zorg gekozen. We wensen deze methode van harte een blijvend succes toe. Chr.M.O.

LEESBOEK

voor de 1e klas van Gymnasium, Lyceum of Hogere Burgerschool. Prijs, ingenaaid f 1,25, gebonden f 1,50

De te lezen stukken liggen binnen de belangstellings- en gevoelenssfeer van eerste klassers. Dit, door de keuze der stukken, zo geslaagde leesboek, ten zeerste aanbevolen voor de Mulo. Orgaan v. d. Ver. v. Mulo.

INLEIDING TOT DE STILISTIEK.

Prijs, Ingenaaid f 1,90, gebonden f 2,25

Een prachtboekje voor hen die schoonheid willen leren smaken en vooral misschien voor hen, wier taak het is de jeugd schoonheid te doen verstaan en te doen beminnen.

Nova et Vetera.

HET LITERAIRE KUNSTWERK.

Prijs, gebonden f 2,60

Zeer belangrijke en zeer volledige literatuuraanwijzingen en een kort, doch inhoudsrijk register verhogen de waarde van dit vooral voor zelfstudie uiterst belangrijk boek. Een grote schat aan zeer gelukkig gekozen en vaak uitvoerige citaten illustreert doorlopend de beschouwingen. Op haast elke bladzijde treft Schrijvers belezenheid en zijn uit vroegere werkjes bekende fijne ciselering van stijlvolle kenschetsen. Kortweg: een libellum aureum voor alle jongere en oudere literatuurminnaars. Weekblad M. O.

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS — GRONINGEN, BATAVIA

13a

Sluiten