Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen al diegenen, heidenen en christenen, die er minachtend op neerzagen.

De schoonheid en de verhevenheid van het leven dat men in de woestijn leidde, inspireerde hem een werk van kleine omvang, getiteld: Vergelijking tussen den koning en den monnik. Uit de behandeling van dit thema blijkt dat Joannes in de wildernis zijn klassieke vorming niet verloochende. De monnik die er de plaats inneemt van den stoicijnsen wijsgeer, in casu den christelijken philosoof (t.t.z.: den beoefenaar van de christelijke vroomheid) wordt er boven den koning gesteld.

Hij schreef nog andere werken: de drie troostboeken aan Stagirus, het traktaat over de Maagdelijkheid, enkele kleine opusculen en voornamelijk zijn dialoog over het Priesterschap.

Chrysostomus beschouwt er het Priesterschap meer van uit een praktisch-ethische dan uit een theoretisch-dogmatische gezichtshoek, en dit geheel overeenkomstig met de tijdsomstandigheden waarin hij leefde en zijn meer op het praktische afgerichte aanleg. Hij schildert in dat boek de verhevenheid, de waardigheid, de lasten en de gevaren, de grote verantwoordelijkheid van het priester- en bisschopsambt. Hij legt er heel zijn ziel, zijn geest en zijn hart open. Voor hem is de grote Apostel Paulus het ideaal van den priester. Zich met hart en ziel toewijden aan Christus' meerdere glorie en aan de zaligmaking der zielen; zich heel zijn leven, in iedere gedachte, in elk gevoel, gevangen nemen tot gehoorzaamheid aan Christus; geen rekening

Sluiten