Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teugel gesprongen, dat het boosheden bedreef, die zelfs niet genoemd mogen worden. Ik weeklaag en schrei thans, niet om de grootheid van de strafbedreiging, die ons wacht, maar om de overmaat van de waanzin, die tot uitbarsting kwam."

De oude bisschop is er verslagen van; hij wil zijn kinderen in nood een helper en voorspreker zijn bij den keizer. Dat zal wel meer helpen dan tranen van spijt en berouw. Reeds is een estafette op weg naar Constantinopel om verslag uit te brengen over de gebeurtenissen. Er dient dus met spoed te worden te werk gegaan. Hij vertrouwt Joannes de zorg zijner kudde toe, verlaat Antiochië en tracht in aller ijl de hoofdstad te bereiken. Hoe geestdriftig wordt Chrysostomus, wanneer hij de zich zelf vergetende zorg van zijn bisschop beschrijft: ,,Wanneer ik," roept hij uit tot de verzamelde menigte in de kathedraal, „mijn ogen sla op deze ledigstaande en van zijn leraar beroofde zetel, dan verheug ik mij en ween tegelijk. Ik ween, omdat ik onzen vader niet tegenwoordig zie, maar ik verheug mij, omdat hij voor ons is afgereisd, en heengegaan om zulk een talrijk volk aan 's keizers ongenade te ontrukken. Dat verstrekt u tot een sieraad, hem tot een kroon. U ten sieraad, omdat gij op het bezit van zulk een vader moogt roemen; hem tot een kroon, omdat hij zijn kinderen zo vurig bemint en het woord van Christus met zijn daden staaft. Want hij heeft van den Zaligmaker geleerd, dat de goede herder zijn leven geeft voor zijn kudde, en daarom is hij

Sluiten