Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

redenaar of scribent. Dit Godswoord is de ziel der Kerk, de grondsteen van haar huis. Daarom zeide Joannes aan die twijfelden over de door de Kerk erkende leer: „Het is zo overgeleverd, houdt u daarmee tevreden." De Schrift is een bron van openbaring op geloofsgebied: daar is de leer der Kerk, de vroomheid van het eerste tijdperk, de geestdrift der Apostelen. Daar is ook het gebed, dat welriekend opgeurt tot voor Gods Aanschijn: het psalm-gebed. Hoe geestdriftig wordt de redenaar, sinds jaren met de plechtigheden van de liturgische eredienst vertrouwd, als hij spreekt over de samenzang der gelovigen: „Jongelingen en grijsaards, rijken en armen, vrouwen en mannen, slaven en vrijen, allen zingen wij één melodie. Want als de citherspeler door te tokkelen op vele snaren uit verscheiden tonen één lied vermag te spelen, dan kan het ons niet verwonderen, als hetzelfde komt te geschieden door de kracht van de psalm en van het geestelijk gezang. Want door de kracht van het lied worden niet alleen de levenden met elkaar verenigd, maar ook zij die reeds ontslapen zijn met hen die nog op aarde leven." Chrysostomus kende de Heilige Schrift van buiten, hij leefde en bewoog en was in de bijbel helemaal thuis. Hij is zo doorgedrongen in de geest van Gods woord dat zijn gedachten, wanneer hij ze van de kansel openbaart, vanzelf de kleur en geur er van verraden. In zijn preken komt hij voortdurend terug op de heilige teksten. In de ruim 800 preken van Chrysostomus heeft men een 18.000 bijbelcitaten vastgesteld.

Sluiten