Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij mij al mijn goederen ontnemen, zij ontneme mij al wat ik bezit! Naakt kwam ik uit de moederschoot, naakt keer ik terug tot de schoot der aarde." — Vooral heeft Chrysostomus Sint Paulus voor de geest, Paulus het toonbeeld van wereldverlichtend apostolaat, Paulus, wiens stem door geen folteringen, gevangenissen of boeien kon worden versmacht. Paulus, de onvergelijkelijke Apostel met de onbegrensde liefde; Paulus die overal predikte, tot in de gevangenissen toe, waar zijn al-bezielend woord de versteende harten van bewakers en beulen tot inkeer bracht. Dien Paulus moeten zij navolgen, schrijft hun Chrysostomus, evenals hij onverbiddelijk in de vervulling van hun zending en in de smart hunner beproevingen. Hij mocht zo spreken omdat hij zelf heel zijn leven in de voetstappen van Paulus gewandeld had. Hoe heeft hij hem bemind, bewonderd, geloofd, geprezen en nagevolgd!

Toen hij, op de vloer der kathedraalkerk plat uitgestrekt, in tegenwoordigheid van het volk en van de clerus wier hart zinderde van ontroering en hoopvolle verwachting, de stem van zijn bisschop hoorde, die met gestrekte armen, de ogen ten hemel geheven, de geest van wijsheid, van wetenschap en van heiligheid over hem afsmeekte, — ging Paulus' ziel geheel over in de zijne. Het vuur van zijn brandende liefde daalde verterend in zijn hart. Joannes werd, inderdaad, de grootste navolger van zijn apostolische arbeid, en de machtigste echo van zijn geïnspireerd woord.

Paulus' hart, zegt de heilige leraar, was als de

Sluiten