Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minnaar was. (Cor Pauli, cor Christi. Paulus' hart was het hart zelf van Christus). Waar vindt men woorden die de deugden van dezen groten man waardig verkondigen? Hij verenigt in zich het schoonste van al de andere heiligen. De deugd der aartsvaders en der rechtvaardigen, de heiligheid en de werken der profeten, de ijver der Apostelen en de offerzin der martelaren, vindt men, volmaakter, in Paulus' leven terug. Zijn schoonste lof is dat hij boven alle lof verheven staat. Dat belet Joannes niet voortdurend de lof van den groten Apostel uit te spreken. Hij doet het met een heilige vreugde en met een echt kinderlijke verering. Niemand was er beter toe in staat om het te doen, want niemand was zó één met Paulus in zijn hart, geestelijk gevormd door zijn taal, zijn denkbeelden, zijn idealen. Men beweert dat hij het beeld van St. Paulus voortdurend voor de geest had, en zichzelf naar dat verheven toonbeeld modeleerde. Proclus, een van Joannes' vrienden, verhaalt dat hij op zekere avond door een deurspleet in zijn cel loerde; hij bemerkte er Sint Paulus die aan Sint Joannes Chrysostomus zijn commentaren dicteerde. Klaarblijkelijk is dit een legende, maar het feit dat dit liefelijke tafereel in menig grieks handschrift in miniatuur werd voorgesteld, pleit toch voor de hoge autoriteit die men Chrysostomus op het gebied der exegese toekende. Een copiist uit de elfde eeuw gaf dit op zijn wijze, in een korte maar expressieve formule weer:

Xqiotov om/ia nsQvxe ró HavXov azójun,

2zó[ia <5è TlavXov x6 Xgvaoazófiov axó/bia.

Sluiten