Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is het dan uit met de verwachting?

In zekeren zin, ja. Maar anderzijds: neen.

Elke vervulling roept in Gods Koninkrijk nieuwe verwachtingen op. En elke zomer wordt een nieuwe lente. Het blijft hier op aarde advent.

„Nog hangt de diepe nacht om uwer kindren taal, Het is al juichen en nog is het klagen Van die uit eeuwge vreugd om eeuwger vreugde vragen."

Amen.

Gebed.

Onze Vader, die in de hemelen zijt.

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede,

Gelijk in den hemel, alzoo ook op aarde.

Geef ons heden ons genoegzaam brood:

En vergeef ons onze schulden,

Gelijk ook wij vergeven hebben onzen schuldenaren:

En leid ons niet in verzoeking,

Maar behoed ons voor den booze.

Want Uw is het koninkrijk

En de kracht en de heerlijkheid

In der eeuwigheid. Amen.

Sluiten