Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bleven. De diepere oorzaak van uw afwijzende houding is, dat gij niet wilt.

Maar wat God geeft en gebiedt, verandert daar in geen enkel opzicht om. De wijsheid is gerechtvaardigd van hare kinderen. Tegenover de kinderen der wereld staan de kinderen der wijsheid, dat zijn zij, die tot het Godsrijk behooren. Johannes en ik erkennen Gods handelen als juist. En degenen die zich door Johannes lieten doopen en door mij laten leeren, stellen de wijsheid, d.i. God, in het gelijk. Het zijn de tollenaren en zondaren, de geringen, de onverstandigen, 11) die als de geweldigen het Godsrijk nemen. Niet gij in wier midden ik het meest mijn krachten getoond heb, bewoners der steden Chorazin, Betsaïda en Kapernaüm. Want als in Tyrus en in Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich sinds lang in zak en asch bekeerd hebben. En Sodom zou onder gelijke omstandigheden tot op den huidigen dag toe in stand zijn gebleven.

Religie tot een spel maken, is erger dan de zonde van Sodom.

i) Vgl. Mare. 2 : 18. 2) Vgl. Jes. 35 :5 vg.; 61 : 1. 3) Vgl.

Matth. 15 : 13 vg. 4) Vgl. Luc. 4:18 vg. B) Vgl. Mare. 4 :39

vg. 6) Vgl. Matth. 14 : 28 vgg. f) Vgl. Joh. 20 : 24 vgg. ») Vgl.

Handel. 1:22; 10:37; Mare. 1:1 vgg. 9) Vgl. Mal. 4:5.

io) Vgl. Luc. 1 : 17; Joh. 1 :21. «) Vgl. Matth. 11 :25.

Sluiten