Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loopen eer hij de opdracht kan aanvaarden om Christus' schapen te hoeden en te weiden 14). Hoe telkens is er misverstand, kleingeloof, zelfoverschatting, voorbarigheid. Hij is de eerste, die tot de belijdenis komt: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods, waarvan Jezus zegt, dat dit hem geopenbaard is door den Vader in de hemelen, en vlak daarna vergrijpt hij zich zoo ernstig aan het werk van Christus, dat deze hem toevoegt: „Ga achter mij Satanas!" 15) De man, die zou kunnen meenen ,,er te zijn", blijkt nog lang niet in staat om van Jezus uit te gaan, want hij hoort zich toevoegen: En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, ga heen en versterk uwe broederen 16). Eer hij aan het werk der expansie toe is, moet eerst de reinigende, bekeerende kracht der concentratie, van het „bij Jezus zijn", in hem hebben doorgewerkt. Een even bewogen zielsgeschiedenis moet Thomas doormaken, Johannes, en gaat men buiten den kring van het twaalftal, dan denkt men aan wat ons de evangelist Johannes vertelt over de geestelijke crisissen, die Nicodemus doorleeft 17), of aan Maria, de moeder des Heeren, aan Maria Magdalena of Maria, de zuster van Lazarus, het beeld van allen, die het goede deel kiezen door haar zitten aan de voeten van Jezus en hooren naar Zijn woord 18).

Inderdaad, het was ook voor hen van ingrijpende betee-

kenis, dat Hij hen stelde „om bij Hem te blijven".

★ * ★

Maar Hij stelde hen ook „opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken en om de macht te hebben, de zieken te genezen, en de duivelen uit te werpen".

Ze moeten met de krachten, die zij bij Hem verkregen

Sluiten