Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar vloeit uit dit ook niet iets anders voort? Waarom maakte Jezus zich aldus aan hem bekend? Mij dunkt, opdat hij een blik zou slaan in Gods eeuwige liefde, in de Goddelijke ontferming, en het zou verstaan, dat God den mensch zoekt in zijn Zoon, dat God hem tot het volle licht brengt, dat God het is, die in Christus het Licht der wereld ons doet opgaan, dat Hij den strijd tegen alle duisternis en dwaling, haat en tweedracht aanbindt en zijne door Hem geredde en bezielde getuigen niet loslaat.

De blindgeborene zal het door zijn geheele leven niet vergeten, dat God in zijn Zoon zich ontfermt en strijdt en overwint. Veilig voelt hij zich aan de zijde van Christus, die Gods is. Alles is het uwe, doch gij zijt van Christus, en Christus is Gods. Christus, de Zoon Gods, ontmoette hem in het midden van de duisternis, de duistere woorden en daden der wereld, ook der vrome wereld, en Hij droeg hem ook daar tot overwinning. In de eenzaamheid, uitgestooten, buiten den tempel, is hij met Christus, in volle aanbidding van Gods tegenwoordigheid en Gods liefde.

Zoo blijft het: ook voor ons. Wie zich aan Christus gewonnen geeft, door Hem gezegend wordt, zijn oog gaat open voor het hart Gods en hij aanbidt.

Sluiten