Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ternis naast elkander de Moeder, die al zoo lang eenzaam was en den discipel, die Hem verliet met de anderen. Zij staan hand in hand en wij denken aan dat andere woord van het kruis: Vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. En wij weten, dat hier in de volstrekte eenzaamheid de gemeenschap eerst begint, met elkander, met Hem. Wij weten, dat er alleen Communio is in het bloed van Hem, die volstrekt eenzaam was, dat — met de woorden van ons Avondmaalsformulier — Hij zich vernederd heeft tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het hout des kruises, toen Hij riep met luider stem: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? opdat wij tot God zouden genomen en nimmermeer van Hem verlaten worden.

★ ★ ★

Golgotha: dat beteekent, dat Jezus Christus met eeuwige schreden indaalt in deze wereld. Het beteekent, dat in wolken en donkerheid Gods aangezicht zichtbaar wordt. Dat in de verlatenheid, waarin geen mensch ademen kan, de eeuwige Communie wordt gegeven. Wie daarvan iets gevoelt, die is zijn eigen gevoel van schuld en zijn eigen verlangen naar verlossing vergeten, omdat hij zichzelf vergeten is. Hij weet niets meer dan God alleen.

Sluiten