Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PASCHEN.

HOE centraal is Paschen! Hier is eerst sprake van „het leven van Jezus". Al wat wij tevoren hooren is (alreeds van Bethlehem uit) niet anders dan een gestadig sterven. Hier wordt eerst het leven van Jezus openbaar, dat te voren verborgen, steeds verborgen en toch „verborgen-aanwezig" was. Maar de heerlijkheid van de Paaschboodschap, zonder welke er heelemaal geen Christelijke boodschap ooit gekomen zou zijn, — de heerlijkheid en de wonderlijke vertroosting van Paschen is dit: dat deze levende Jezus de gestorvene is, dezelfde van dat „voortdurend sterven", ja zoozeer dezelfde, dat heel zijn vernederd leven vertegenwoordigd is, opgenomen is in dit verheerlijkt leven. Het vernederd leven is verslonden (opgegeten) tot overwinning: het is de gekruisigde, die nu eerst de levende, de waarlijk levende is op een wijze, dat alle gebeuren, wat er in Hem en door Hem gebeurd is, alleen van hieruit verstaan kan worden. Paschen is het punt, vanwaaruit God zich te kennen geeft in het menschelijk sterven en door het menschelijk sterven; Hij neemt den menschelijken dood in zijn vreeselijken ernst op in Zijn Goddelijke openbaring, waarmede Hij zich zelf te kennen geeft op een zoo wonderlijke en zoo barmhartige wijze, dat wij alleen op dit plekje waarlijk dankbaar en waarlijk veilig zeggen kunnen, dat Hij onze genadige Vader is vanwege dezen Jezus Christus, onzen Heer.

Hoe gaarne zou ik met mijn lezer nu een oogenblik zoo-

Sluiten