Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelden, het kroningsfeest was aangebroken en dat zij getuigen zouden zijn van Zijn troonsbestijging.

In de Handelingen der Apostelen lezen wij: „En zoodra Hij dat gezegd had, werd Hij voor hunne oogen opgeheven en een wolk onttrok Hem aan hunne blikken".

Markus zegt: „De Heer Jezus dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, in den hemel opgenomen en heeft zich neergezet aan de rechterhand Gods".

Welk een majesteit spreekt uit deze korte mededeeIingen.

Op den Olijfberg is alles even rustig en stil; hoog en verheven. Hier is het niet noodig van buiten af luister bij te zetten.

Zegenend scheidt Jezus van de Zijnen en een wolk onttrok Hem aan hunne blikken maar achter die wolk is

het louter majesteit. De koning heeft zich neergezet aan de rechterhand Gods.

Hemelvaart.

Jezus met eer en heerlijkheid gekroond!

Jezus Koning. Onwankelbaar staat Zijn troon.

Nu hebben de menschen een koning, wiens heerschappij onaantastbaar, onvernietigbaar is. Dit te weten schenkt wondere blijdschap aan de discipelen; er is zekerheid, er is vastheid te midden van al het loswoelend geweld waarin zij leven.

★ ★ ★

De vraag naar den hemel heeft den mensch nooit met rust gelaten.

De mensch komt tot de ontnuchterende ontdekking: hier beneden is het niet. Alles wankelt, gaat voorbij. En hij

Sluiten