Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd door den wil om God den Vader te gehoorzamen in alle dingen.

In Zijn leven is Gods wil, vrijwillig en met blijdschap volbracht. Jezus heeft gedaan wat Hij moest doen, Zijn leven was ,,af '. Hier is 't voltooide. Er ontbrak niets aan. Toen de dood Hem voor zich opeischte kon Hij zeggen: „Het is volbracht, dood gij hebt niets aan mij, ik leg mijn leven in des Vaders hand".

Zijn hemelvaart, Zijn opgenomen worden in den hemel, is de consequente doorvoering van de eenmaal gekozen levensrichting: het is de natuurlijke ontplooiing van Zijn leven. Het stoffelijke overwonnen door 't geestelijke, het tijdelijke door het eeuwige.

Jezus hemelvaart geen wonder! Het volkomen normale.

Toch blijft er in dit wonder, dat geen wonder is, voor ons iets wonderlijks; maar dat ligt niet aan Jezus' kant, maar aan onze kant. Dit is het wonderlijke, dat de hemelvaart des Heeren onderpand is van onze hemelvaart.

★ * *

De hemelvaart beteekende voor de discipelen de scheiding van hun Meester. Een scheiding stemt droevig. Bij de discipelen zien wij iets anders.

Lukas eindigt zijn mededeelingen over Jezus' leven met de woorden: ,,en het geschiedde, als Hij hun zegende, dat Hij van hen scheidde en zij keeren weder naar Jeruzalem met groote blijdschap. En zij waren voortdurend in den tempel, lovende God". —

Hoe dit mogelijk was?

Dit is de verklaring. Zij hebben verstaan, dat Hij Zijn leven niet voor zichzelf geleefd heeft, maar voor anderen. Zij weten, dat het geloof een onverbreekbare band gelegd

Sluiten