Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods Zoon vergeet den broeder niet, dien Hij op aarde liet.

★ * *

Is er ontroerender en bemoedigender waarheid dan deze, dat de verheerlijkte Heer, die gezeten is aan Gods rechterhand, uw naam in den hemel noemt?

Gij behoeft niet alleen te strijden, gij hebt een Koning die u overwinnaar maakt.

Christus' hemelvaart, onderpand van onze hemelvaart.

,,Nü zijn wij kinderen Gods,

het is echter nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen;

wij weten dat, wanneer Hij zich openbaart,

wij Hem gelijk zullen zijn,

want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is". —

Gebed.

Heilige Vader, Gij wilt, dat wij als eeuwigheidskinderen leven in den tijd, en dat wij de taak door U ons opgelegd met blijdschap op aarde vervullen. Heer, wij weten dit, en toch wij gevoelen ons telkens gegrepen en vastgehouden door allerlei aardsche dingen. Leer ons dooden al wat met Uwen wil in strijd is; leer ons afleggen de zonde onder iederen vorm. Geef dat wij steeds bedenken de dingen, die Boven zijn en niet die op de aarde zijn. Open ons oog voor de heerlijkheid van onzen Verhoogden Heer, opdat wij U mogen dienen met een leven, dat omstraald is door het licht uit den geopenden Hemel. Amen.

Sluiten