Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDWEGEN — HUURAUTO'S

Minister van Waterstaat binnen 30 dagen, nadat hem de afkeuring is medegedeeld. (Art. 68 Besch.)

Hoofdwegen.

Wegen, welke door het bevoegd gezag langs den weg zelf door borden nr. 8 der bijlage of door oranjekleurige 10 cm breede banden of boveneinden op langs den weg staande palen zijn aangeduid, zijn hoofd- of voorrangswegen. *

Hoorn.

Een motorrijtuig moet voorzien zijn van minstens één ééntonigen hoorn. De geluidssterkte moet minstens 70 en mag hoogsten 90 decibels bedragen.

Ziekenauto's mogen voorzien zijn van een drietonigen hoorn en brandweerauto's en uitrukauto's der politie van een sirene. (Art. 12 lid 2c Regl.) Zie Geluidsignaal.

Huurauto's zonder chauffeur.

Motorrijtuigen, welke zonder chauffeur worden verhuurd, moeten zijn goedgekeurd door personen of instellingen door den Minister van Waterstaat aan te wijzen.

Indien niet blijkt, dat de auto niet aan de ge- keuringsbewijs stelde eischen voldoet, wordt een bewijs afgegeven, dat niet langer geldig is dan 3 maanden. Dit bewijs moet op eerste aanvrage van den opsporingsambtenaar * aan dezen behoorlijk ter inzage afgegeven worden.

Het rijden met een zoodanig, ongekeurd, motor- verbod rijtuig is strafbaar. (Art. 18 Regl.)

2