Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RIJBEWIJS

g. rijbewijs VII voor alle auto's op 4 of meer wielen, met of zonder aanhangwagens;

h. rijbewijs VIII voor motorrijtuigen ingericht voor een bestuurder met een lichamelijk gebrek.

Het rijbewijs wordt afgegeven door den Commissaris der Koningin in de provincie waar de aanvrager woont of anders door den Minister van Waterstaat tegen betaling der daarvoor verschuldigde kosten, onder overlegging van:

a. een bewijsstuk, waaruit de datum van ge- bewijsstukken boorte van den aanvrager blijkt;

b. twee welgelijkende fotografische portretten (ongeveer 4x 3 cm) van den aanvrager, op de achterzijde zijn naam vermeld;

c. een geneeskundige verklaring *;

d. een rijvaardigheidsverklaring *, tenzij de aanvrager in het bezit is van een geldig rijbewijs voor de categorie motorrijtuigen waarvoor hij het aanvraagt, dan wel dat zijn ingevolge de motor- en Rijwielwet afgegeven rijbewijs B voor rijbewijs I en rijbewijs A voor de rijbewijzen II, III, IV, V, VI of VII niet ouder is dan 5 jaar.

(Artt. 9 lid 1 sub 3e Wet en 60 Besch.)

Geen rijbewijs wordt afgegeven aan hem, weigering le. die den leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

2e. die niet aan de gestelde eischen betreffende lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot en bekwaamheid in het besturen van motorrijtuigen van de categorie(ën,) tot het besturen waarvan een rijbewijs wordt aangevraagd voldoet;

3e. wien de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen is ontzegd, gedurende den duur der ontzegging;