Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RIJVAARDIGHEIDSBEWIJS

scherp beslag is toegestaan bij gladheid van den weg tengevolge van ijs of sneeuw. (Art. 15 Regl.) geleiden Het per rijwiel geleiden van een rij- of trekdier

is verboden (Art. 42 d Regl.)

Rijvaardigheidsbewijs.

Voor het verkrijgen van een rijbewijs * is o.m. noodig een rijvaardigheidsbewijs, hetwelk schriftelijk aangevraagd wordt aan het Districtsbureau, onder mededeeling welk rijbewijs verlangd wordt en onder overlegging van 3 afdrukken van goedgelijkende foto's van den aanvrager, tenzij reeds overgelegd bij de aanvrage om een geneeskundige verklaring.

Aan het onderzoek naar de rijvaardigheid gaat het geneeskundig onderzoek vooraf. Zie geneeskundige verklaring.

onderzoek Het onderzoek naar de rijvaardigheid wordt verdeeld in een theoretisch en practisch gedeelte, waarvan de duur respectievelijk minstens 15 en 30 minuten bedraagt.

theoretisch ge- Het theoretisch gedeelte omvat grondige kennis

deelte van; ° °

«ïschen I. hetgeen in de wet is bepaald omtrent: de kenteekens *, rijbewijzen *, voertuigbewijzen *, het houden van wedstrijden*, het verkeersgevaarlijk rijden *, het alcoholgebruik, het opvolgen der politie bevelen en het gedrag bij aanrijdingen * met de strafbaarheid; II. hetgeen in het Regl. met Besch. is bepaald omtrent: de verlichting * (zie tabel), het rechts houden *, uitwijken en inhalen * en voorbijgaan, de voorrangsregeling *, het signaal geven *, het stopteeken * geven, richting aangeven *, het achteruitrijden *, het portier