Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKEERSTEEKENS POLITIE

Fig. 36. Teeken sneller rijden.

duidelijk het woord stop, gebezigd worden.

Het indivudueel-stopteeken bestaat uit het individueel nagenoeg loodrecht omhoog heffen van één der stopteeken armen, daarbij gericht naar den weggebruiker, voor Fig. 34 wien het teeken bestemd is.

Het gestopte verkeer mag eerst oprijden, indien oprijteeken het oprijtceken is gegeven. Dit bestaat uit het nagenoeg horizontaal strekken van een arm in de richting van dat verkeer en daarna omhoog brengen van den onderarm in de richting naar den schouder en het vervolgens weer strekken van den arm. Fig. 35

Bij gebruik van een stopbord moet als oprijteeken een groen vlak naar het op te rijden verkeer gericht worden. versnelIen

Het teeken sneller rijden bestaat uit het heen en weer brengen van den onderarm aan die zijde van het lichaam, welke gericht is naar het rij- Fig. 36 dende verkeer, dat versnellen moet.

Het teeken langzamer rijden bestaat uit het op langzamer rijden en neer brengen van een gestrekten arm dwars op de rijrichting van het rijdende verkeer, dat langzamer moet. (Art. 41 Besch.). Fig. 37