Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOERTUIGEN — VOETGANGERS

gebruik is gesteld of indien men geen eigenaar of houder daarvan meer is, en wel binnen 20 dagen na genoemden toestand. (Art. 15 Wet.)

invordering Invordering van het voertuigbewijs kan geschieden door bepaalde ambtenaren, indien naar hun oordeel het motorrijtuig of de aanhangwagen niet voldoet aan de gestelde eischen of niet beantwoordt aan de omschrijving in het bewijs. (Art. 17 lid 6 Regl.)

nummerbewijs pjet ingevo]ge de Motor- en Rijwielwet afge¬

geven nummerbewijs blijrt geldig tot en met de maand in 1940, welke overeenkomt met de maand, in welke het nummerbewijs is afgegeven. (Art. 46 lid 1 Wet.)

Voertuigen.

Onder voertuigen worden verstaan alle motorrijtuigen, rijwielen en andere rij- of voertuigen, uitgezonderd die, welke langs spoorstaven worden voortbewogen, en kruiwagens, kinderwagens en dergelijke kleine voertuigen. (Art. 1 lid la Regl.)

Voetgangers.

Indien langs den rijweg zich een voetpad bevindt, moet een voetganger van dat voetpad gebruik maken, tenzij het gebruik hem door andere voetgangers, of anderszins, wordt belemmerd.

Is geen voetpad aanwezig of is gebruik van het voetpad belemmerd, dan moet hij zooveel mogelijk den kant van den weg houden, hetzij links, hetzij rechts. (Art. 56 lid 1 Regl.)

Door het rijverkeer moet aan het voetgangersverkeer zooveel mogelijk behoorlijk ruimte gelaten worden. (Art. 19 lid 2c. Regl.)

Bij gebruik van een rijwielpad, moet dit op

loopen op voetpad

loopen op rijweg

loopen op rijwielpad