Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat de dokter herhaaldelijk 's nachts geroepen werd. Hij sliep in zijn werkkamer, op een divan, met de telefoon naast zich .... Dien eersten avond vergezelde Lucienne Bakowska haar zoon, die de kamer, welke zij zoo aardig voor hem had ingericht, nog niet in oogenschouw genomen had. En onder voorwendsel van een ziekenbezoek trok de vader er tusschenuit.

In de straat riep hij een taxi aan, en gaf het adres van „Au Sex-Appeal". Hij had haast om Janine terug te zien. Sinds acht-en-veertig uur hadden zij geen woord gewisseld, en het leek hem een eeuwigheid. Hij vreesde, dat zij ook vanavond niet vrij zou zijn, en hij maakte plannen om haar eventueel aan het gezelschap van een ander te onttrekken. Natuurlijk liet zij zich slechts leiden door haar eigen belang. Zij bracht niet voor haar genoegen iederen avond in die nachtkroeg door, doch om er haar brood te verdienen. Daarom had hij haar iets gegeven, telkens als hij beslag op haar tijd legde. Om te beginnen besloot hij de dosis voortaan te verdubbelen. Op die manier kon hij er zeker van zijn, dat hij de voorkeur zou hebben telkens wanneer zij vrij was, of zich vrij kon maken.

Hij betreurde het, dat geld een betrekkelijk groote rol speelde in dit soort verhouding. Maar was het tenslotte niet volkomen natuurlijk? Het was toch immers de man, die vroeg .... In dergelijke tenten, waar men zich voor enkele uren zoekt te verstrooien, en de gedachten op iets anders te richten dan het dorre leven van allen

Sluiten