Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Drie maanden waren verloopen — het was nu Juli — en dokter Bakowski had zich niet weten te bevrijden van de liefde, die hem als een obsessie bezat. Integendeel, zijn geestelijke zoowel als zijn lichamelijke verwarring nam hand over hand toe, en met iederen dag geraakte zijn zenuwgestel verder uit het evenwicht. Het was een onafgebroken strijd, zonder uitweg, een ronddolen in een noodlottigen cirkel. Want.... om zich ervan te kunnen bevrijden, diende hij vóór alles het te willen, en, hoewel hij dat zeer goed wist, verzette zijn wil zich er tegen met alle kracht. Wanneer hij trachtte zich in te denken wat het leven zonder Janine zijn zou, gaf hij zich rekenschap er van, dat zulk een bestaan voor hem ondragelijk zou worden. Voordat hij haar ontmoet had had hij kunnen leven zonder haar; maar nu hij een oogenblik de verrukking vermoed had van een leven zich koesterend in dat licht, leek het hem een volslagen onmogelijkheid afstand er van te doen, en weer terug te zinken in de schaduw. Zonder haar, zou zijn leven zijn als dat van iemand die de heerlijkheid van het licht gekend heeft en dan eensklaps blind wordt. Indien men hem voor de keuze gesteld had : öf Janine opgeven, öf haar behouden en blind worden, zou hij zonder één seconde te aarzelen, het laatste hebben gekozen.

Sluiten