Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leeftijd redt van die sentimenteele neerslachtigheid, die u tot een kwelling is geworden .... maar waarin u tegelijkertijd behagen schept. Wilt gij precies weten hoe ik uw geval zie? Ik zou het willen noemen; „het Don Quichotisme van de liefde". Ten einde hieruit voorgoed bevrijd te worden is maar één advies noodig. Dat wat ik u gegeven heb. De rest, diëet, hydrotherapie enz. enz. is slechts bijzaak....

Bakowski verliet de woning van zijn collega belangrijk minder voldaan dan hij verwacht had. Hij had den indruk, dat zij langs elkander heen hadden gepraat, en hij zag zich als een drenkeling, die, door het ijs gezakt, om hulp roept, terwijl degeen die hem zou kunnen helpen, op den oever zich uitput in goeden raad. Eenzelfde gewaarwording had hij trouwens in zijn eigen practijk ook meermalen ondervonden. Nutteloozer dan de geneesheer aan een sterfbed is het zoeken naar troost of raad voor een rampzaligen mede-mensch. Zijn bezoek bij Feuerlöscher achtte hij nu waanzinnig.

In gedachten verzonken, keerde hij tevoet door de stad terug naar Montparnasse. Zijn gemoedsstemming maakte hem onontvankelijk voor de schoonheid van dit Parijs, waar de zomernacht het laatste, trage daglicht verdreef. Hij kruiste de Seine, waar, links van hem, honderden lichten en lichtjes zich spiegelden in het water terwijl rechts de hemel nog bleek-rood tintte. Hij was blind voor het grootsche, dichterlijke decor waarin hij ging. Maar de melancholie van den luwen Juli-avond

Sluiten