Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehuurd : twee kamers, een badkamer en een keuken, in een van de nieuw gebouwde, lichte en moderne huizen die den laatsten tijd in grooten getale op den rechter Seine-oever tusschen Passy en Auteuil verrezen zijn. Hij huurde het appartement op naam van Anne Bannalec, onderteekende het huurcontract met haar naam, en liet de woning door de „Galeries Lafayette" inrichten. Toen alles gereed was om de bewoonster te ontvangen, begaf hij zich op een Zondagmiddag in Juni nogmaals erheen om het geheel in oogenschouw te nemen, en te zien of alles volgens zijn opdracht was uitgevoerd. Hij had bijna een karrevracht bloemen aangesleept, en bracht meer dan een uur zoek met het schikken der rozen, anemonen en viooltjes in alle mogelijke vazen. Over het bed spreidde hij heel een kantwerk van levende orchideeën. Vervolgens sloot hij de blinden, stak de lampen aan, en ging Janine halen, die op hem wachtte voor een wandeling. Zij vermoedde hoegenaamd niets. Hij schepte er een welhaast kinderlijk genoegen in, haar in de taxi, die hen naar den quai de Passy voerde, een blinddoek voor te binden, en haar zoo, als een hulpelooze blinde, in de lift te brengen, en het appartement binnen te voeren. Hij deed haar op den breeden divan neerzitten, en eerst toen nam hij den doek voor haar oogen weg.

De vreugde van Janine was een der schoonste oogenblikken uit het leven van den dokter. Als in een droom doorliep zij de kamers, met oogen groot van verbazing.

Sluiten