Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Ja, maar wat is dat voor een zaak?

En dan, rauw, als een slag met een knots :

— Een bordeel, met een bar en een dancing.

* *

*

En opnieuw trok Bakowski door nachtelijk Parijs, de stad vol herinneringen. De taxi sloeg de rue Blanche in. Hij herinnerde zich een avond, toen ze nog pas sinds korten tijd elkander kenden, een avond, dat hij met Janine te voet deze straat doorgeloopen was. Zij ging toen voor het eerst weer uit na een zwaren griepaanval, en hij was er trotsch op geweest, dat hij haar bij dien eersten uitgang had mogen vergezellen. Die avond, hoe banaal en kleurloos ook, was misschien het teederste oogenblik, dat zij samen beleefd hadden. Nooit, zelfs in Ostende niet, was zij dichter bij hem geweest dan toen ! . .

Hij stapte uit de taxi en ging de bar van de „Sphinx" binnen.

.... Eer hij Janine gezien had, had deze hem herkend. Maanden en maanden, eiken nacht opnieuw, had zij de deur in het oog gehouden, ieder oogenblik vreezend hèm te zien binnenkomen. En dezen avond, nu haar gedachten ver van hem waren, stond hij daar !

Met een instinctief gebaar bedekte zij haar naakte borsten met een slip van haar japon, en op hetzelfde oogenblik ontmoetten hun blikken elkander. Maar ongedwongen liep hij op haar toe, en zei:

Sluiten