Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te dien einde worden in Hoofdstuk I en II van dit Overzicht de beteekenis en de vormen dezer Historische Graden nader uiteengezet.

Eenzelfde chaos als in de 18de eeuw op dit gebied te onzent heerschte, bestond toen ook in andere landen. Als bewijs daarvan moge dienen, dat toen in 1787 het Grand Oriënt de France het aantal der door deze Grootmacht erkende Hooge Graden tot 4 beperkte (n.1. Elu, Ecossais, Chevalier de 1'Orient ou de 1'Epée en Souverain Prince Rose-Croix) dit medebracht het uitsluiten van niet minder dan 81 andere Hooge Graden van verschillende systemen. Deze waren met dat besluit echter nog niet opgeheven. Een van deze systemen, dateerende van 1758, was dat der „Loge de Perfection". Het telde 25 graden, waarvan de Graad van S. \ P. \ v.h. R. •. + de 18de was. Dit systeem heeft zijn weg gevonden naar Amerika en heeft, na te zijn uitgebreid tot 33 graden, waarbij de eerste 18 graden onveranderd bleven, in 1801 het aanzijn gegeven aan eene Grootmacht, die nog heden ten dage bestaat als „Supreme Council of the 33d and last degree of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry for the Southern Jurisdiction of the United States of America". Deze ritus heeft zich sedert over den geheelen aardbol verspreid.

In 1912 is ter beoefening van dezen O.A.S.R. in Nederland opgericht ,,un Suprème Conseil du 33e et dernier degré du Rite Ecossais, Ancien et Accepté ayant pour circonscription territoriale le Royaume des Pays-Bas et ses Dépendances magonniques". Dit Suprème Conseil, zich noemende „Opperraad van den drie-en-dertigsten en laatsten graad van den Ouden en Aangenomen Schotschen Ritus voor Nederland, zijne Koloniën en andere Landen" werkt dus uitsluitend in de graden boven den graad van S. \ P. •. v.h. R. •. + en verleent die graden slechts aan hen, die den R. •. + graad hebben verkregen van ons Hoofdkapittel of van erkende buitenlandsche Souvereine Maconnieke Grootmachten.

Voor een overzicht van de graden, in den O.A.S.R. gelegen tusschen den Meestergraad en den graad van S. \ P. *. v.h. R. •. + wordt verwezen naar Hoofdstuk IEL

In den Schotschen Ritus wordt in den regel in deze tusschengraden niet gewerkt.

Sluiten