Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I

DE HISTORISCHE HOOGE GRADEN IN HUNNE SYMBOLIEKE BETEEKENIS.

De Historische Hooge Graden hebben ieder hunne legende en strekking, terwijl zij hunne waarde ontleenen eensdeels aan de zedeleer, opgesloten in hunne ritualen, anderdeels aan de religieuze beteekenis dier ritualen. Overeenkomstig het karakter der Vrijmetselarij doen die ritualen daaromtrent zelve geen uitspraak en zoo is het te begrijpen, dat hunne waarde verschillend wordt beoordeeld naar gelang de beoordeelaar zich daarbij plaatst op etisch of op religieus standpunt.

De legenden van de graden tusschen den graad van MeesterVrijmetselaar en den R.\ + graad beginnen met eene voortzetting van de Hiram-mythe waarin mededeeling wordt gedaan van de maatregelen, door Koning Salomo genomen om de voltooiing van den Tempel te verzekeren, de nagedachtenis van Hiram-Abiff te eeren en diens moordenaars te bestraffen. Daarna handelen zij over de verwoesting van den Tempel en den wederopbouw daarvan na terugkeer der Joden uit de Babylonische ballingschap. -

Door dat alles is echter de legende van het Verloren Woord heen geweven, van den Onuitsprekelijken Naam, het Oude Meesterwoord, op Salomo's last gesneden in een driehoek van zuiver goud, die gehecht was op het deksel der kist met het stoffelijk omhulsel van Hiram Abiff, waarmede echter noch de beteekenis, noch de uitspraak van dat Woord werd aangegeven.

Zoo wordt ons in de verschillende Hooge Graden eenerzijds voorgehouden, dat we moeten volharden in het goede, dat de deugd moet worden beloond en dat we niet mogen rusten vóór het kwaad geheel is uitgeroeid; anderzijds, dat we onafgebroken voort moeten gaan op onzen onderzoekingstocht tot het terugvinden van het Verloren Woord, d.i. „het Woord, dat alle raadselen zal oplossen en allen twijfel wegnemen, daar het de

Sluiten