Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschijnselen op aarde verklaart door de eeuwige harmonie der wereld-ordening".

Wanneer wij in het Woord, dat verloren ging, mogen zien het Woord, dat naar Johannes I was in den beginne, dus de eerste openbaring van de scheppende Godheid, dan wil dat zeggen, dat de ware kennis aangaande God, Zijn wezen en Zijn eigenschappen door Hem is neergelegd in het groote Boek der Universeele Natuur. Welken naam wij aan de Godheid geven doet daarbij niet ter zake; het Verloren Woord geeft ons dan de samenvatting van onze plichten tegenover ons zelf, tegenover anderen en tegenover den Opperbouwmeester des Heelals, ons toonende den weg tot hoogere ontwikkeling, bevrijding en zelfvolmaking.

Hem, die de legenden der verschillende hooge graden leest zonder meer, dus zonder te pogen door te dringen in hunne diepere beteekenis, zullen die legenden weinig of niets zeggen, wellicht zelfs zinledig toeschijnen; voor een ander zullen zij alleen eene zedekundige strekking en beteekenis hebben. Een derde zullen zij brengen tot het besef : „Men kan weten dat iets bestaat, waar het gevonden kan worden en dat het boven alles kostbaar is, zonder in de hoogste ontleding te weten wat het is; zoodanig is het geheim van het Verloren Woord, of den Onuitsprekelijken Naam". Het is er mee als John Ruskin zegt in zijn studie over de Grieksche mythologie : „In zijn eenvoudigste definitie een verhaaltje, waaraan een andere bedoeling ten grondslag ligt dan op het eerste gezicht schijnen zou; en het feit, dat er een bijzondere beteekenis aan toegekend moet worden, blijkt uit de buitengewone omstandigheden, waaronder de geschiedenis gebeurt of m.a.w. het irrationeele, dat het kenmerkt".

Wie van de graden tusschen den Meestergraad en dien van Souverein Prins v.h. R.'. +, de zoogenaamde Tusschengraden, kennis wil nemen, stelle zich dan ook tot taak tot hunne diepere beteekenis door te dringen.

Sluiten