Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II

DE HISTORISCHE HOOGE GRADEN ONDER HET HOOFDKAPITTEL IN NEDERLAND, ZIJNE KOLONIËN EN ANDERE LANDEN.

Zooals in de inleiding gezegd, bepalen de historische graden zich hier tot een 'drietal :

le. den graad van Elu of Uitverkoren Meester;

2e. de Schotsche Graden, of dien van Ridder van St.

Andreas;

3e. den graad van Ridder van den Degen of van het Oosten.

In den graad van Elu of Uitverkoren Meester wordt de straf der moordenaars van Hiram Abiff uitgebeeld. Daarbij wordt op den voorgrond geplaatst het beginsel, dat de gerechtigheid de bestraffing der boosheid eischt; en dat de Vrijmetselaar den moed moet weten te bezitten aan dien eisch der gerechtigheid te voldoen; niet om zich op den misdadiger te wreken, maar om de deugd te doen zegepralen en de handhaving van waarheid en recht te bevorderen.

In de Schotsche Graden wordt de Uitverkoren Meester, die de straf der boosheid heeft leeren kennen, opgeleid ter verdere volmaking.

Daartoe moet hij allereerst zich bekend maken met hetgeen hem ontbreekt, en wat hij verloren heeft door af te wijken van het pad der deugd.

Op bijzondere wijze wordt hem nu de terugkeer op dien weg voorgehouden, en gewezen op de moeilijkheid om de slavernij der ondeugd te ontkomen. Om daartoe te geraken, moet, ieder voor zich, niet alleen door zelfbeproeving zien te ontdekken, of er onder de puinhoopen van den verwoesten Tempel der deugd ook nog overblijfselen der echte grondbeginselen aanwezig zijn; maar men behoort met vereende krachten alles aan te wenden tot herbouw van dien Tempel.

Sluiten