Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bezigde men in den Leerlinggraad reeds het zinnebeeld van SALOMO'S Tempelbouw, in den Graad van Schotsch Ridder wordt nu het herstel van dien Tempel, na de verwoesting, in symbolieken zin voorgesteld. Die herbouw kan alleen met goeden uitslag beproefd worden door vereeniging van individueele krachten. Vandaar dat, ofschoon alle deugden door den Vrijmetselaar evenzeer moeten worden betracht, in dezen Graad aan ieder Ridder wordt aanbevolen uit de verschillende hoofddeugden er ééne te kiezen, aan welker beoefening hij zich meer bepaald wenscht te wijden, opdat door de samenwerking van alle Broederen, de volmaaktheid zoo na mogelijk worde bereikt.

Om dit verheven doel steeds nader te komen, wordt eindelijk in den Graad van Ridder van den Degen of van het Oosten geleerd, hoe een ieder manmoedig behoort te strijden tegen de ondeugd, opdat men de ware vrijheid verwerve, ten einde naar de eischen eener strenge en beproefde zedelijkheid te handelen. De mensch behoort, naar de lessen eener op menschenkennis gegronde wijsbegeerte, met moed het kwade leeren afwenden en het goede bereiken.

Zoo zal hij, als een zedelijk ontwikkeld, vrijdenkend, vrijwerkend wezen, zich verheffen boven de verzoeking, en zijn einddoel, de volmaaktheid, nabij streven.

Deze denkbeelden worden in de zinnebeeldige handelingen van de Ritualen der verschillende Graden voorgesteld.

Bij de Kapittels in Zuid-Afrika worden deze Graden nog, onmiddellijk vóór de inwijding als S.\ P.". v.h. R.\ + op plechtige wijze elk afzonderlijk met een kort rituaal bij communicatie verleend.

Sluiten