Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in droom gegeven Goddelijke opdracht onder den grond van een heuvel 9 op elkaar volgende gewelven had gebouwd, waartoe slechts toegang kon worden verkregen door eene, met een volkomen vierkanten steen afgedekte opening in het eerste gewelf.

In het 9de gewelf plaatste Enoch op een kubieken, marmeren steen eene driehoekige agathen plaat, waarin weer eene rijk met edelgesteenten versierde goudenplaat was gevat, wederom in den vorm van een driehoek. In deze gouden Delta graveerde hij den hem geopenbaarden naam van God.

Ook richtte Enoch op een hoogen berg twee zuilen op : een van wit marmer om weerstand te bieden aan het vuur, en een van brons, bestand tegen water. Op de marmeren zuil gaf hij met hiëroglyphen aan, dat in de nabijheid in gewelven onder den grond aan God gewijde voorwerpen waren verborgen; op de bronzen zuil graveerde hij de beginselen van alle wetenschappen.

Bij den zondvloed werd de marmeren zuil vernield, doch de bronzen zuil bleef behouden, zoodat de kennis der wetenschap voor Noach en zijne nakomelingen behouden bleef.

Gedurende den bouw van den tempel van Salomo werd door een drietal broeders toevalligerwijze de steen ontdekt, die toegang gaf tot het eerste der gewelven van Enoch. Zij lichtten dien steen en drongen daarna geleidelijk door tot het 9de gewelf, waar zij den kubieken steen met de gouden Delta ontdekten. Zij brachten dien aan Salomo, die daarna de agathen plaat met de gouden Delta deed inmetselen in de Kolom der Schoonheid, geplaatst in het 9de der gewelven en juist gelegen onder het Heilige der Heiligen.

Met de gouden Delta was, zooals Salomo aan de Broeders mededeelde, de Goddelijke Naam teruggevonden, die geheel gelijk was aan het Oude Meesterwoord, waarvan naast Hiram Abiff alleen hij en de Koning van Tyrus het geheim hadden gekend.

Aan het einde der inwijding in dezen graad wordt den candidaten medegedeeld, dat zij weder nader zijn gekomen tot kennis van het mysterie van den Naam Gods, maar nog niet tot die graad, noodig om dat mysterie te doorgronden. Zij zullen dien slechts kunnen verkrijgen door getrouw te blijven in hun ijver, toewijding en standvastigheid.

Sluiten