Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14°. GRAAD

VOLMAAKT UITVERKOREN GROOT-SCHOT

De legende van dezen graad verhaalt hoe bij de verwoesting van den tempel van Salomo door Nebukadnezar het geheim van de gouden Delta, verborgen in het Heilige Gewelf, bewaard bleef door de trouw van een der Broeders, die daarvoor zijn leven offerde.

Nadat den candidaat toegang is verleend, wordt hij ondervraagd omtrent teekens, woorden en aanrakingen van de 13 voorafgaande graden. Bij de laatsten, den Royal Archgraad, wordt hem dan ook gevraagd of hij den Geheimzinnigen Naam kent, geschreven in de Delta, waarop de candidaat antwoordt, dat die Naam hem nog onbekend is omdat de tijd daartoe voor hem nog niet gekomen is, doch dat hij al zijn hoop erop gevestigd heeft, dat God hem Zijn Naam nog eens zal doen kennen.

De candidaat wordt daarna buiten de Kapittelzaal geleid en eerst weer toegelaten nadat alle aanwezigen toestemming hebben gegeven tot zijne bevordering.

Nadat de candidaat weder is binnengetreden, worden hem nogmaals vragen gesteld, thans betrekking hebbende op het vervullen van zijn plichten ten opzichte van den O.-. B. •. d.\ H.\, den Staat, zijne familie en zijne medemenschen. Nadat hij verklaard heeft aan die verplichtingen te hebben, voldaan, wordt hij na handwassching toegelaten tot het afleggen der belofte. Daarna volgt het Gewijde Maal, waarbij eerst de voorzitter en de candidaat en daarna alle anderen eten van de brooden en drinken van den wijn. Vervolgens wordt de candidaat bekleed met schootsvel, cordon en ring van den graad. In dien ring zijn gegraveerd de woorden : „De Deugd vereenigt wat de Dood niet kan scheiden".

Uit het rituaal moge verder nog worden vermeld, dat daarin gezegd wordt, dat de ware Uitverkoren Meester in zijn hart geen onrechtvaardigheid mag toelaten, dat hij steeds gereed moet zijn het goede te doen en zijn tong niet mag leenen tot laster of kwaadsprekerij. De rijke, de arme en de wijze zijn gelijk voor den Almachtige, wiens symbool, de Delta, zoo herhaaldelijk naar voren wordt gebracht om daarmede te kennen te geven, hoe de O.-. B.\ d.\ H.\ heerscht op aarde en in den hemel.

Sluiten