Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDE VAN Ir. A. A. MUSSERT

EERSTE DEEL

Kameraden,

TAAN DE aan het begin van het tweede vijfjarig tijdvak L W onzer Beweging, is het eerste waarvan wij ons ten volle rekenschap hebben te geven dit, dat zich een Godsgericht voltrekt over datgene wat ondeugdelijk is gebleken, zoowel in den enkeling als in het volk.

Een nieuw tijdvak in de geschiedenis der volkeren breekt aan. Alleen frissche, doelbewuste volkeren zullen daaraan deel hebben. De ondeugdelijken zullen worden uitgeworpen of onder den voet worden geloopen. Daarom weten wij dat ons Volk en ons Vaderland, ja het geheele Imperium in groot gevaar verkeert; dat naar alle waarschijnlijkheid de komende vijf jaren beslissend zullen zijn voor het voortbestaan.

Daarom, mijne kameraden, staat op — gij allen, mannen en vrouwen, neemt volstrekte stilte en bewegenloosheid in acht — vaandels neer.

Richten wij ons tot den Almachtige. Wij vragen niet, dat ons in de komende jaren leed en moeite bespaard zullen blijven; wij vragen niet, dat het ons goed zal mogen gaan; wij vragen niet, dat onze wenschen en onze verlangens in vervulling mogen gaan, want niet onze wil zal geschieden.

Maar wij vragen op dezen avond aan het begin der nieuwe strijdperiode slechts dit eene:

dat God ons geve het inzicht, den moed, de vastberadenheid, de eerlijkheid, de goede trouw, die noodig zijn om een goed werktuig te zijn in Zijn hand, dienende tot wederopstanding van dit volk, dat wij liefhebben, opdat het Vaderland, omdat het Imperium niet verloren zal gaan, maar behouden zal blijven en den weg naar omhoog doelbewust zal worden betreden volgens Zijnen wil.

Zingen wij tezamen: Wilt heden nu treden.

4

Sluiten