Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gered en duizendmaal is het verwaarloosd, doch nimmer zoo grondig als in onzen tijd.

Het is ondermijnd, omdat het volk stelselmatig is ontworteld door kapitalisme en marxisme. Het kapitalisme, met het revolutionnaire Fransche liberalisme gekomen, heeft van het grootste deel van het volk, slaven van het kapitaal gemaakt en van den grond koopwaar,

Het marxisme leert aan het volk, dat er geen vaderland bestaat, dat het hoogste doel is te zijn een internationaal proletariër zonder vaderland, zonder vlag. Een reactionnair bekrompen en stompzinnig burgerdom vindt dit alles goed en mist in ieder geval de kracht tot herstel der Goddelijke orde.

En nu weten wij, dat wij niet kunnen en niet willen leven zonder vaderland. Zij, die zich nu terecht kunnen gevoelen uitgeworpen te zijn, zullen in de komende tijden dit onrecht hersteld zien. Het vaderland is van het volk en niet van een klein deel van het volk; het is de woon- en werkplaats, die God aan ons allen gegeven heeft, aan ons voorgeslacht, aan ons en zoo wij ons weer bewust worden van onze plichten, ook aan ons nageslacht. Het is van ons, omdat onze vaderen het hebben veroverd en bewerkt, omdat zij er hebben geleefd en gewoond, omdat wij het liefhebben, omdat wij het willen dienen, omdat wij het willen verdedigen, omdat wij het tot een bolwerk willen maken, waar het jonge geslacht, dat nu opgroeit, straks zal kunnen leven en werken als een vrij, fier volk op eigen bodem, in eigen vaderland.

De macht is aan hen, die zich niet bekommeren om het vaderland, die het geheele imperium te gronde richten. Maar aan ons is het recht, want in ons leeft de wil, niet om de duizenden, die zich nog vaderlander gevoelen vaderlandsloos te maken, maar om aan de honderdduizenden, wien men hun vaderland heeft ontnomen, het vaderland terug te geven. Aan allen zullen wij duidelijk maken: er is één volk en er is één vaderland. W ij zijn het volk en het vaderland is van ons.

Het volk is zijn rechten ontnomen door het partijenstelsel. Het grootste recht van een volk is niet, dat het in de gelegenheid wordt gesteld om eens in de vier jaren een stembiljetnulletje in te vullen, maar om bij voortduring geleid te worden,

Sluiten