Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het lot van ons volk, is het lot van ieder afzonderlijk. Wordt het volk vernietigd, dan beteekent dit ook onze vernietiging. Het is niet mogelijk, dat het met de personen goed gaat als het volk sterft. Wij zijn als volksgenooten lotsverbonden.

Als nationaal-socialisten zijn wij op een tweede engere wijze aan elkander verbonden; een verbondenheid die somtijds reikt tot over den dood. V^anneer een zoon of dochter overlijdt, is het meermalen voorgekomen, dat de vader of de moeder, de broer of de zuster vraagt in zijn of haar plaats te mogen treden, zijn of haar nummer over tc nemen, om in zijn of haar geest voort te strijden in de gelederen der N.S.B. Onze verbondenheid met elkander is één van de sterkste burchten der beweging. Wij zijn verbonden als kameraden in den strijd.

Van allen rang en stand, van alle godsdienstige richtingen, van alle leeftijden zijn wij gekomen uit alle windstreken des lands. Vriendschap kan hen niet binden, zelfs niet waardeering, want zij kennen elkander niet, maar gij gevoelt het: er is iets dat sterker is: de kameraadschap, de lotsverbondenheid in den strijd. Die kameraadschap dient uit te gaan boven elke persoonlijke sympathie of antipathie, want de kameraadschap betreft het groote geheel, de beweging en sympathie en antipathie betreffen slechts de personen: het eigen ik. Wie zijn eigen ik stelt boven de beweging is een zeer poover, een zeer onvolmaakt nationaal-socialist. Wij moeten integendeel de kameraadschap, de lotsverbondenheid gevoelen als één van onze grootste en natuurlijke plichten en rechten. Bewijs dien kameraden de meeste kamaraadschap, die dit het meest behoeven, omdat zij het meest te lijden hebben in eigen kring.

In het algemeen zijn Joden onze felste bestrijders en dus hebben de weinige Joden, die ons verdedigen, die zelfs met ons strijden, het meest te lijden in eigen kring.

Vele R.K. en Gereformeerde geestelijken ontzien zich niet om op de meest onchristelijke, ja Goddelooze wijze onze beweging te bestrijden; dus zijn er vele R.K. en Gereformeerden, die zwaar hebben te lijden in eigen kring. De marxistische niets ontziende laffe terreur is bekend, dus moet men bijna een held zijn om in een fel roode omgeving met dagelijksche bedreiging

Sluiten