Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE DEEL

'T » ^WNNEER gij u rekenschap geelt van de^ redenen YY waarom gij tot de Beweging zijt toegetreden, dan zijn het,

wanneer het goed is, altijd deze: dat gij er genoeg van hadt om in een bende te leven, dat gij instinctmatig gevoeldet, dat er een volksgemeenschap mogelijk is, een waarlijke, een echte volksgemeenschap, dat gij begreept, dat ook gij een taak te verrichten hebt en dat gij niet laf of zelfzuchtig genoeg waart om u aan die taak te onttrekken. Anders gezegd: gij werdt u uw ziel bewust, gij werdt u uw verantwoordelijkheid bewust tegenover anderen en daardoor ten aanzien van God, uw volk en uw vaderland.

Dit verandert ons leven als bij tooverslag. Hadden wij voordien geheel voor onszelf geleefd — toen wij ziende werden, toen wij bewust werden, wilden wij beter. Natuurlijk is dit gegaan met vallen en opstaan. Ik hou er mij van overtuigd, dat gij op dit oogenblik u zelf geheel wilt vergeten om straks, misschien al bij het verlaten van het gebouw in de oude fouten te vervallen. Maar dan staat ge weer op en dan moet gij ook weer sterker zijn.

Sterker, want wij hebben een groote taak op ons genomen, ja, een grootsche taak. Wij staan te midden van een wereldgebeuren, dat ons bezorgd maakt, maar tegelijkertijd met groote vreugde bezielt. Het kapitalistisch Europa, het materialistisch Europa, het Europa van ieder voor zich en God voor ons allen, het Europa van de uitbuiting, de ontworteling, den klassenstrijd gaat te gronde en het nieuwe Europa wordt geboren in onzen tijd. Het is ons vergund om dien grooten tijd van de wedergeboorte van Europa mede te maken, niet zooals de koeien dat doen: volkomen onbewust; niet zooals op dit oogenblik nog millioenen van onze volksgenooten dat doen; niets ziende, niets begrijpend, niets hoorend, maar wij hebben het voorrecht deel te hebben aan deze wedergeboorte als bewuste menschen, die begrijpen, ja beter nog, aan wie het gevoel geschonken is te weten wat er gebeurt en in dit gebeuren hun aandeel hebben. Als gij uitgaat om uw werk te verrichten in de beweging, dan bouwt gij aan het nieuwe Europa, dat geboren wordt in dezen, onzen tijd.

Toen wij begonnen, regeerden in Duitschland nog de S.D.A.P. en de R.K. Staatspartij, alleen Italië was fascistisch. Toen

Sluiten