Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorlog met Duitschland beteekent verwoesting van Nederland. Oorlog met Engeland is moordend voor ons groot imperium. Daarom is een eisch van zelfbehoud om te doen wat mogelijk is teneinde een goede verstandhouding tusschen Engeland en Duitschland te bevorderen. Heeft men dit gedaan? Doet men dit? Neen. De Nederlandsche gezant in Berlijn, graaf Van Limburg Stirum is een fel en openlijk hater van het nieuwe Duitschland en deze hater van Duitschland wordt nu overgeplaatst naar Londen en kan daar wederom een centrum van haat vormen tegen Duitschland. Dit geschiedt door zijn vriend, den Nederlandschen minister van Buitenlandsche Zaken, jhr. De Graeff, die door een onverantwoordelijke sanctie-politiek in den oorlogshond, Italië reeds tot vijand heeft gemaakt.

Naar mijn meening is het tweetal De Graeff—Van Limburg Stirum, die tezamen ons land en Indië reeds millioenen guldens hebben gekost, het grootste gevaar, dat ons volk bedreigt in eigen boezem. Dit tweetal stuurt ons onherroepelijk in een oorlog, die alleen met onze volledige vernietiging kan eindigen.

Het komende nationaal-socialistisch bewind zal deze gevaarlijke lieden onmiddellijk de deur wijzen, zal doen wat mogelijk is om het vertrouwen te winnen van Duitschland en Engeland en daardoor medehelpen om de brug te bouwen tusschen het Duitsche en het Engelsche volk in belang van gansch Europa.

Kameraden, begrijp, als dit het eenige zou zijn wat de beweging zou doen, dan zou zij reeds den dank verdienen van ons geheele volk tot in lengte van dagen. Maar dit is niet het eenige. Dit betreft de bescherming van ons volk tegen vernietiging van buiten af. Even belangrijk is de bescherming van ons volk tegen de vernietiging van binnen uit. De bescherming tegen uitwendige vernietiging is het nationale van het nationaal-socialisme; ' de bescherming tegen inwendige vernietiging is het socialistische van het nationaal-socialisme,

Wij moeten weer een volk worden; wij hebben een nieuwe volksgemeenschap te stichten, gegrond op de liefde voor ons volk. Wij zijn met van plan om in dit opzicht

Sluiten