Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan het kapitaal; dit beteekent ook de uitroeiing van dei klassenstrijd en den klassenwaan.

Wij gaan dus een volk vormen, één groot gezin, In di gezin zijn te onderscheiden de jeugd, de werkers en d< ouden van dagen.

De jeugd is de toekomst der natie. In de laatste tientallei jaren zijn aan het onderwijs der jeugd vele honderden millioenej guldens besteed en nimmer is de jeugd zoo zeer verwaarloos! als nu. Het komt er niet in de eerste plaats op aan een jeug( te hebben volgepropt met schoolwijsheid of waanwijsheid, kin deren met omgevallen boekenkasten in hun hoofd; het komt e op aan een jeugd op te voeden in die deugden, die er jongi mannen en vrouwen van maken, die sterk in de wereld staan die Godsvertrouwen hebben, die blijmoedig zijn, sterk, fier disciplinair, kundig, arbeidzaam, vaderlandslievend.

Die jeugd guan wij vormen.

Daarvoor zijn duizenden en duizenden waarlijke opvoeder noodig. Er zijn 30.000 onderwijskrachten in dienst en 15.00( die er naast staan. Samen -45.000. Daarvan zullen er, laat on: zeggen 5.000 als ongeschikt verwijderd worden. De overig! 40.000, aangevuld met wellicht 10.000 nieuw te vormen, zullei tot taak krijgen, in overleg met de ouders en de kerken, d< jeugd op te voeden. Tot de opvoeding zal behooren de scholing in het vak, dat zij zullen uitoefenen, de vakbekwaamheid, dii hersteld moet worden, de arbeidsdienstplicht, waarin zij kame raadschap en eerbied voor den arbeid zullen leeren, de weer baarheid, waarin zij tot weerbare mannen zullen worden op geleid. Lichamelijk sterk, geestelijk voldoende ontwikkeld, eei vak kennend, weerbaar, met liefde voor hun volk en hui vaderland in hun hart, zullen zij opgenomen worden als vol waardigen in het groote gezin, dat hun een plaats inruimt aar de tafel der te vervullen verplichtingen en der daardoor tt verkrijgen rechten.

Duizenden ouders zien de toekomst van hun kinderen met de grootste zorg tegemoet. Die zorg is gerechtvaardigd. Dikwijl: is het die zorg, die hen geleid heeft naar de Beweging, omdat zij weten, dat alleen de Beweging den ondergang kan afwenden Tot de ouders kan ik zeggen, dat het socialisme, de geborgenheic

Sluiten