Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den sultan en de hoofden der ommelanden, tezamen den rijksraad vormende.

Dit karakter bleef echter niet overal gehandhaafd. Het gouvernement drong aan op de invoering van een éénhoofdig sultansbestuur. Zulks geschiedde in de landschappen Asahan, Langkat en Siak Sri Indrapoera. Daarmede gepaard ging de invoering van een districtsbestuur. x) De districtshoofden zijn dan niet langer leden van het zelfbestuur, maar plaatselijke vertegenwoordigers van den zelfbestuurder, rechtstreeks aan dezen ondergeschikt. Bij de bepaling der grenzen der districten en onderdistricten heeft men de bestaande grenzen der ommelanden behouden en dan, waar noodig, gesplitst. Tot de maleische landschapsgroepen behooren:

de Batoe Barasche, de Laboean Batoesche, de Rokan,

de Kampar Kiri landschappen 1 2) en het landschap Pelalawan.

1) Het landschap Asahan is verdeeld in de districten: Tandjoeng Balei, Kisaran en Bandar Poelau.

Het landschap Langkat is verdeeld in drie gebieden (loehaks): Boven Langkat, Beneden Langkat en Teloek Haroe.

Het eerste omvat de districten: Bindjei, Kebon Lada, Selesai, Bohoroq, Soengei Bingei en Selapian.

Het tweede omvat de districten: Tandjoeng Poera, Stabat, Bingei, Tjempa, Pantei Tjermin, Inei, Padang Toealang, Teroesan, Sitjanggang en Gebang.

Het derde omvat de districten: Babalan, Besitang, Lepan, Poelau Koempai en Poelau Sembilan.

Het landschap Siak Sri Indrapoera is verdeeld in de districten: Siak (omvattend de onderdistricten: Siak, Mempoera en Mandau), Boekit Batoe, Tapoeng Kanan, Tapoeng Kiri, Tanah Poetih, Koeboe en Bangka (Reg. Alm. 1935, dl. I, blz. 143, 144).

2) De Batoe Barasche landschappen heeten: Indrapoera, Soekoedoea, Tanahdatar, Pasisir en Limapoeloeh.

De Laboean Batoesche landschappen heeten: Koealoe en Ledong, Kota-

Sluiten