Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenals die der simeloengoensche landschappen tot de timoer bataks, die in veel grooter mate dan de karobataks den maleischen invloed ondergingen. Hierdoor werd minder rekening gehouden met de bataksche instellingen. Zij kwamen onder het eenhoofdig gezag van een vertegenwoordiger van den sultan.

Het sterkst verworden zijn de bataksche instellingen in de Batoe Barasche landschappen en Asahan, niet alleen tengevolge van den invloed van het vorstenbestuur, maar ook door de vermenging met maleiers en bataks uit andere streken. x)

Onder de hiervoren besproken deelen waaruit de landschappen bestaan, vindt men de dorpen. Naar de mate waarin deze dorpen beïnvloed zijn door de buitenwereld, hebben zij hun karakter van geestelijke eenheid verloren. Het sterkst is dit in die streken die den invloed ondergingen van vreemd vorstengezag, later van de europeesche cultures. In een regeeringspublicatie van het jaar 1918 1 2) wordt gezegd dat in vroeger tijden het dorpsbestuur waarschijnlijk op veel hechter grondslag heeft gestaan dan thans het geval is. De macht der maleische vorsten en rijksgrooten en later in het cultuurgebied de innerlijke ontwrichting door de vestiging in de kampongs van talrijke vreemde elementen, die zich niet onderhoorig achtten aan de dorpshoofden, waren oorzaak, dat het tegenwoordige kampongbestuur der maleische streken bijna niet meer fungeert als vertegen-

1) Mededeelingen van het Encyclopaedisch bureau, dl. II, afl. 3, le stuk.

2) Mededeelingen van het Encyclopaedisch bureau, deel II, aflevering 3, le stuk, blz. 164.

Sluiten