Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bovendien heeft iedere zelfbestuurder in zijn eigen landschap een zekere rechtsmacht.

De hoofden der karosche oeroengs, de radja’s oeroeng, de hoofden der senoean boenga en senoean gambir in de bataksche achterwal van het landschap Deli en de perbapaans, dat zijn de hoofden der simeloengoensche onderhoorigheden, oefenen eveneens een bepaalde rechterlijke bevoegdheid uit.

Uit hetgeen opgemerkt werd omtrent het karakter der dorpen volgt, dat de dorpshoofden in de sultanaten, de pangoeloe's, feitelijk niet anders zijn dan lasthebbers van het zelfbestuur, die in hoofdzaak belast zijn met de inning van belasting, terwijl zij moeten zorgen voor het opkomen der heerendienstplichtigen, gesteld dat deze de voorkeur geven aan het verrichten van arbeid boven afkoop in geld.

In de Batoe Barasche en Laboean Batoesche landschapsgroepen dragen de kamponghoofden den titel van ketoea, in Siak batin balang en in de Kampar landschappen poetjoek negeri.

Over het bataksche dorpsbestuur werd reeds eerder gesproken. x)

Het dorpsbestuur oefent overwicht uit op de door het dorp gestichte nederzettingen, die wanneer zij voldoende belangrijk zijn, op dezelfde wijze bestuurd worden als de moederdorpen. Het moederdorp vormt tezamen met de nederzettingen een dorpsbond.

1) Zie hiervoor blz. 19.

Sluiten