Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iedere batak heeft, ook als hij de functie van hoofd bekleedt, twee adatborgen, de anak beroe en de senina.

De anak beroe is de zoon van een vrouwelijk familielid. Aangezien huwelijken in denzelfden stam verboden zijn, huwen de vrouwelijke familieleden dus met lieden uit een anderen stam. De anak beroe behoort dus tot een anderen stam.

De senina behoort wel tot denzelfden stam, maar behoeft niet in nauwe verwantschap te staan tot dengene, wiens senina hij is.

Bij bestuur en rechtspraak komt vooral de anak beroe op den voorgrond, omdat hij in alles de vervanger van den pangoeloe is x).

De rechtsmacht van het wijkhoofd is niet, die van het dorpshoofd is wel erkend door het Gouvernement 1 2 *).

Eveneens bleef de dorpsrechtspraak bestaan in Simeloengoen en den batakschen achterwal van Deli en Serdang. In Langkat werd ze afgeschaft.

Het is de vraag of de dorpsrechtspraak ooit weer hersteld zal worden. Zijn de dorpen vroeger geestelijke eenheden geweest 8), dan hadden zij tevens rechtsprekend gezag over de inwoners. Er zijn teekenen die erop wijzen dat vroeger de dorpsrechtspraak, zoowel in de sultanaten als in de maleische landschapsgroepen, algemeen voorkwam. De laatste mededeelingen omtrent in onbruik geraken dan wel afschaffing van dit instituut

1) Mededeelingen Encyclopaedisch bureau, dl. 2, afl. 3, le stuk, blz. 167.

2) Adatrechtbundel 35, blz. 216.

8) Prof. Dr. J. H. Boeke, Dorp en desa, blz. 54.

Sluiten