Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de bataksche landschapsgroepen, de wijken, koeta’s, de dorpenbonden.

c. Sultaruambtenaren of volkshoofden.

De organen, die als hoofden der hier besproken gemeenschappen belast zijn met de uitoefening van bestuurs- en rechtsmacht, kunnen onderscheiden worden in een tweetal categoriën: sultansambtenaren en volkshoofden. Dit onderscheid hangt samen met de bestuursorganisatie.

In de landschappen, waar de van ouds bestaande organisatie in stand bleef, al werd zij ingepast in het hoogere zelfbestuursverband, bleef het hoofdschap voorbehouden aan hiervoor geschikte afstammelingen uit de families, waaruit de hoofden steeds voortkwamen. De erfelijke opvolging met electie bleef dus voortbestaan, uiteraard onder voorwaarde van bekrachtiging door het zelfbestuur en het europeesch bestuur.

In de eigenlijke sultansgebieden en in de zelfbesturen waar het districtsbestuur werd ingevoerd, bestaat dit erfelijke systeem niet of niet meer.

Het zelfbestuur wijst hier de hoofden aan, de keuze is hier dus niet zoo beperkt, al zal deze zich bepalen tot candidaten uit vooraanstaande families, die aan de gestelde eischen voldoen.

Hetzelfde onderscheid vertoont zich ook t.a.v. de dorpshoofden. Daar waar de dorpen het minst zijn aangetast in hun karakter van geestelijke gemeenschap, is het dorpshoofd het meest volkshoofd gebleven en

Sluiten