Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt de omvang van zijn gezag en zijn aanwijzing geheel door de adat beheerscht. Aantasting van het dorpskarakter heeft verandering van de positie van het dorpshoofd tengevolge, hij wordt van volkshoofd zelfbestuursambtenaar. Om zijn gezag zoo sterk mogelijk te maken zal het zelfbestuur zijn keuze doen uit de voornaamsten in de dorpen, die zoo groot mogelijken invloed hebben. Maar de dorpsbewoners hebben op die keuze niet den minsten invloed.

§ 3. Politie.

De opsporing en vervolging van strafbare feiten behoort ingevolge art. 18 van de politieke contracten tot de taak van den zelfbestuurder en de landsgrooten. Ook de kamponghoofden zijn, ieder in hun eigen ressort, hiermede belast. Het artikel zegt dat bestuurder en landsgrooten aansprakelijk zijn voor de handhaving van orde en rust onder hunne onderhoorigen 1). Klaarblijkelijk moet hieronder ook de opsporing en vervolging van strafbare feiten verstaan worden. Immers het derde lid van het aangehaalde artikel zegt dat, wanneer hun eigen middelen daartoe te kort schieten, zij bevoegd zijn t.a.v.

*) Het contract bezigt den term „onderdanen". Deze term wordt sedert de wet van 10 Februari 1910 (N. S. 1910 no 55), nl. de wet op het Nederlandsch onderdaanschap, gebezigd ter regeling eener aangelegenheid, die het geheele koninkrijk betreft. Gebruik van het woord „onderdaan" ter aanduiding van een staatsrechterlijke verhouding binnen een der deelen van het Koninkrijk, i.c. Ned. Ind., kan tot verwarring leiden. Hoewel tot heden in de politieke contracten (niet in de zelfbestuursregelen) de term onderdanen blijft voorkomen, zal hier in de plaats daarvan de juistere term ,,onderhoorigen" gebruikt worden.

Sluiten