Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die politiezorg de hulp van het europeesch bestuur in te roepen.

Hetzelfde bepaalt het 2e lid van art. 16 der Zelfbestuursregelen 1927 (S. no 190).

De „eigen middelen” van de zelfbesturen zijn intusschen van weinig beteekenis. Wel hebben zij politie in dienst, maar deze corpsen verrichten, althans in het grootste deel der landschappen, practisch geen politiediensten in den zin van repressief optreden tegen strafbare feiten. In hoofdzaak zijn zij belast met het bewaken van zelfbestuurskantoren en -gevangenissen en het overbrengen van dienstbrieven. Zij zijn in den loop der tijden niet uitgegroeid tot instituten, die van eenig belang zijn voor het voorkomen en opsporen van strafbare feiten.

De oorzaak van dit verschijnsel ligt in de omstandigheid dat na de vestiging van de westersche cultures ter Oostkust al spoedig allerlei vreemde elementen als werklieden daar binnenkwamen, die na een zekere periode gedeeltelijk weer vertrokken en vervangen werden door andere. Die elementen leefden daar onder geheel andere omstandigheden dan in het land waar zij vandaan kwamen, waren gedwongen met elkaar een nieuw verband te vormen en geregelden, vrij zwaren arbeid te verrichten onder poenale sanctie.

Dit bracht nadeelen mede. Velen konden aan den nieuwen toestand, waarin zij geplaatst werden, niet gewennen en trachtten door weg te loopen zich te onttrekken aan den arbeid, waartoe zij zich hadden verbonden. Af en toe kwam het tot verzet tegen degenen die de gedwongen arbeid hadden te leiden. Waar een belangrijk

Sluiten