Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedeelte van de bij de westersche cultures betrokkenen, gouvernementsonderboorigen waren, met name de buitenlandsche werkkrachten, bracht dit mede dat het bestuur de zorg kreeg voor de handhaving van orde en rust onder dit deel der ingezetenen en zoo ontwikkelde zich al spoedig een goed geoutilleerd politiecorps, dat gemakkelijk ook de zorg voor de zelfbestuurspolitie voor zijn rekening kon nemen.

De wijze van legering der politie werkte dit in de hand. Elke onderafdeeling toch kreeg haar eigen detachement, gelegerd ter hoofdplaats. Bovendien behoorde bij elk detachement een aantal posten, bezet door eenige manschappen. Deze posten, voorzien van telefoon, werden gevestigd in de nabijheid van één of soms meer ondernemingen. Zij waren bovendien voor de kamponghoofden gemakkelijk bereikbaar en zoo was dus bij voorkomende gelegenheden politiehulp spoedig in te roepen, vooral toen de gewapende politie, een semimilitair corps, dat geen opsporingsbevoegdheid had, vervangen werd door veldpolitie — met volle politioneele bevoegdheid •—< welk corps beschikte over snelle vervoermiddelen. Het is dus geen wonder dat al gauw de gouvernementspolitie, in opdracht van het Europeesch bestuur en met toestemming van het zelfbestuur, geregeld haar hulp ging verleenen ook bij de vervolging van strafbare feiten, door zelfbestuursonderhoorigen gepleegd.

Men zag de groote voordeelen, verbonden aan deze werkwijze, in. Immers waren noch de kamponghoofden, noch de landsgrooten op politioneel gebied voldoende ervaren en het was voor een kamponghoofd, b.v. door

Sluiten