Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een verren afstand, moeilijk contact te krijgen met den landsgroote, onder wien hij ressorteerde.

Zooals reeds werd gezegd, is de veldpolitie zeer mobiel, zij kan geregeld patrouilleeren en heel wat strafbare feiten achterhalen. Zij maakt van de door haar onderzochte misdrijven de door de rechters gevraagde uitvoerige stukken van voorloopig onderzoek op, zoo noodig verduidelijkt door schetsteekeningen van de plaats des misdrijfs. De behandeling dezer zaken ter terechtzitting wordt hierdoor in belangrijke mate vergemakkelijkt.

De hier uiteengezette oorzaken hebben tot gevolg dat bijna alle door de zelfbestuursrechtbanken en rechters behandelde zaken door de veldpolitie worden aangebracht.

Niet alleen de veldpolitie, maar ook de algemeene politie te Medan en te Belawan Deli (de stadspolitiekorpsen) heeft bemoeienis met de opsporing en vervolging van door zelfbestuursonderhoorigen gepleegde strafbare feiten.

De hoofdplaats Medan bestaat voor een deel uit rechtstreeks bestuurd gouvernementsgebied en voor een deel uit indirect bestuurd gebied, nl. de kampongs Kota Matsoen, waar de sultan van Deli zijn verblijf heeft en de kampong Soengei Kerah, waar het hoofd van de delische onderhoorigheid Soengei Kerah gevestigd is. Zoowel in het directe als in het indirecte bestuurde gebied treedt de stadspolitie op, omdat het zelfbestuur, zooals gezegd, niet over een behoorlijk politiekorps beschikt en omdat in het indirect bestuurde gebied vele gouvernementsonderhoorigen gevestigd zijn.

Belawan Deli, een belangrijke oceaanhaven, eischt de

Sluiten