Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanwezigheid van een behoorlijk sterke gouvernementspolitiemacht. Hier komt nog bij dat deze plaats door het zelfbestuur van Deli afgestaan is aan het gouvernement, toen dit het havenetablissement ging inrichten. De inlanders, gevestigd binnen de grenzen van het afgestane gebied, behooren ingevolge art. 15, lid 1, sub d van het politiek contract tot de rechtstreeksche onderhoorigen van het gouvernement, een aanleiding temeer tot de legering van gouvernementspolitie.

Van deze status verandering is overigens in de praktijk weinig merkbaar geworden. Ook na den afstand bleef het zelfbestuur de hier gevestigde inlanders als eigen onderhoorigen beschouwen.

Toen de havendirectie in later jaren te Belawan de malaria-bestrijding ter hand nam en daartoe terreinen, grenzende aan het aan het gouvernement afgestane gebied, ging opspuiten, bleek het noodig een daarop voorkomende kampong te doen ontruimen. De bewoners — zelfbestuursonderhoorigen —- verhuisden grootendeels naar het gouvernementsgebied, waar inmiddels goede huizen gebouwd waren. Er is nooit aan gedacht dat deze lieden door hun verhuizing ook van status veranderden, althans het zelfbestuur ging door met hen aan te slaan in de eigen belastingen. Later viel de aandacht van de inspectie van financiën te Medan op de zaak; men trachtte toen in oude archiefstukken de verklaring van dezen toestand te vinden. Uit een gevoerde briefwisseling bleek dat de regeering reeds geruimen tijd tevoren had verklaard in de aldus gegroeide verhouding te zullen berusten.

Sluiten