Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

óf belast zijn met het toezicht op de naleving van door het gouvernement vastgestelde bepalingen en de uitoefening der politie,

óf werkzaam zijn bij de landsverdediging.

Onder de tweede groep zijn te rangschikken de landsdienaren, die zuiver administratieve werkzaamheden verrichten.

Het ligt voor de hand dat de tusschen het gouvernement en de in de eerste plaats bedoelde landsdienaren bestaande band en de verantwoordelijkheid, die zij hierdoor dragen, het gevolg medebrengt dat zij onderhoorigen van het gouvernement worden.

Voor de in de tweede plaats genoemde ambtenaren bestaat dezelfde verantwoordelijkheid niet; hun kwaliteit rechtvaardigt de onttrekking dus niet.

Ook de uitzondering van de inlanders, gevestigd binnen de grenzen van ter beschikking van den lande gestelde of aan den lande afgestane terreinen lijkt minder noodig, omdat de regeling van en de voorziening in de belangen dier inlanders ook van zelfbestuurswege geschieden kan. Het bleek dan ook dat de praktijk zich aan deze uitzondering niet stoort. x)

In de zelfbestuursregelen 1919 (S. no 822), thans vervangen door die van 1927 (S. no 190), was evenals in het boven aangehaalde artikel uit de politieke contracten, de mogelijkheid opengelaten om de inlandsche christenen aan het gezag der zelfbesturen te onttrekken. De zelfbestuursregelen van 1927 bevatten deze mogelijk-

!) Zie blz. 32.

Sluiten